2022-10-24 14:06Nyheter

Fortsatt ökning av betalningsvolymerna första halvåret 2022

Volym halvår 2022Pandemi och krig till trots fortsatte betalningsvolymerna att öka första halvåret 2022.

Trots fortsatt pandemi, Rysslands krig mot Ukraina, hög inflation och stigande räntor fortsatte Bankgirots betalningsvolymer att öka i tvåsiffrig takt under det första halvåret 2022. Totalt ökade volymen med 11 procent till 1157 miljoner betalningar i Bankgirosystemet, Betalningar i Realtid (BiR) och Dataclearingen (som ägs av Bankföreningen). Det totala förmedlade beloppet ökade med 12 procent till 10 693 miljarder kronor. 
Såsom varit fallet sedan 2015 beror merparten av den totala volymtillväxten på att antalet realtidsbetalningar i BiR stiger snabbt. Efter en relativt svag start på året ökade tillväxten från 18 till 28 procent efter den 9 februari, det datum då flertalet av pandemi-restriktionerna slopades. Tillväxten i BiR totalt under januari-juni uppgick till 26 procent och systemet svarade för 81 procent av den totala volymökningen. Volymerna i Bankgirosystemet och Dataclearingen ökade med 3 respektive 4 procent under det första halvåret.

Realtidsbetalningar knappar in
Bankgirosystemet är fortfarande det klart största betalningssystemet, men försprånget till BiR minskar snabbt. I januari 2022 stod Bankgirosystemet för 58 procent av volymen och BiR för 34 procent. I juni var andelarna 53 respektive 40 procent. Förutom den höga tillväxten i BiR beror Bankgirosystemets minskade andel på att systemets tillväxt sedan pandemin startade i mars 2020 varit ca 2 procentenheter under normal nivå. Den minskade tillväxttakten förklaras av att en fullskalig ekonomisk återhämtning aldrig kommit till stånd. Dagens ökade inflation och räntehöjningar kommer fortsatt att minska den ekonomiska tillväxten. Därmed minskar även volymtillväxten i betalsystemen vilket främst kommer märkas i BiR i slutet av 2022.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf