2021-10-14 14:16Nyheter

Viruset och volymerna – fler betalningar trots pandemin

Betalningar ökade trots pandemin.

Coronapandemins utbrott och de restriktioner som infördes i mars 2020 för att hindra smittspridning fick stora effekter på den svenska ekonomin. Trots pandemins negativa inverkan fortsatte Bankgirots volymer att öka. Totalt hanterades nästan två miljarder betalningar under 2020, en tillväxt på närmare åtta procent. Tillväxten har fortsatt och låg i september 2021 på 10 procent. Framför allt står realtidsbetalningarna för ökningen.                                           

Tillväxt 2020 – trots Coronaeffekt

Den första vågen av pandemin under våren 2020 medförde en betydande avtrappning i Bankgirots transaktionstillväxt. Transaktionsvolymen bland företagstjänster i Bankgirosystemet, det vill säga löneutbetalningar och leverantörsbetalningar, minskade i takt med ökad arbetslöshet, konkurser och snabbt minskad konsumtion.
Däremot ökade bidragsutbetalningarna. Sommaren och hösten 2020 medförde en viss återhämtning i tillväxten innan den åter försvagades med den andra vågen av smittspridning under årets senare del. Sammantaget fortsatte realtidsbetalningar och betalningar som hanteras via Bankgirosystemet alltså att öka under 2020 om än i klart svagare takt än vad de prognoser som fanns innan pandemin pekade på.

Fortsatt tillväxt under 2021

Sambandet mellan pandemins utveckling och betalningarna i Bankgirots system har blivit svagare ju längre pandemin pågått. Detta beror på den stegvisa anpassning av ekonomin som skett i Sverige och många andra länder. Det innebar att den tredje vågen under våren 2021 inte hade någon uppenbar påverkan på antalet betalningar genom Bankgirots system. Tillväxten i Bankgirots totala transaktionsvolymer var ackumulerat per september nära tio procent jämfört med motsvarande period 2020.

Företagsbetalningar påverkade av pandemin

För Bankgirosystemet låg volymtillväxten ackumulerat per september på 3,3 procent. Hushållen har via sin konsumtion och många betalningar via Autogiro hållit uppe tillväxten i Bankgirosystemet under stora delar av pandemin, medan volymen betalningar från företag varit tydligt under normala nivåer.

Hög tillväxttakt för realtidsbetalningar

Coronapandemin har medfört en snabbare omställning till e-handel och realtidsekonomi. Volymen i betalningsplattformen BiR, Betalningar i Realtid, ökade med 18,6 procent till 627 miljoner transaktioner 2020 och trenden har fortsatt. För BiR uppgick volymtillväxten ackumulerat per september till 23,4 procent. På lönedagen den 24 september sattes nytt dagsrekord med 3,6 miljoner initierade betalningar.

Om den stora skillnaden i tillväxt mellan realtidsbetalningar och sessionsbetalningar består under de kommande åren kommer antalet realtidsbetalningar per månad i slutet av 2023 vara högre än antalet gireringar, kontoinsättningar och liknande via Bankgirosystemet.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf