2021-01-20 07:00Nyheter

Jeanette Jäger lämnar Bankgirot/Jeanette Jäger is leaving Bankgirot

BankgirotBankgirot logo

For English see below

Bankgirots vd Jeanette Jäger har efter fem år på bolaget valt att lämna sitt uppdrag som vd. Processen med att hitta en ersättare har inletts. Jeanette Jäger kvarstår som vd till dess att en ny vd är på plats.

 

Styrelseordförande Magnus Sternbrink kommenterar:

”Jag beklagar Jeanette Jägers beslut av den anledningen att hon är en professionell och uppskattad vd för Bankgirot. Detta har hon visat inte minst genom sitt ledarskap de senaste åren för ett bolag i kraftig förändring. Samtidigt respekterar styrelsen hennes beslut med effekt att vi nu inleder arbetet med att hitta en ersättare. Jag vill poängtera att Jeanette Jäger har fortsatt oförändrat förtroende och mandat att leda verksamheten”.

Vd Jeanette Jäger kommenterar:

”Under mina år på Bankgirot har fokus varit att driva bolagets förändringsresa för att både möta transformationen av svensk betalmarknad och säkerställa kvaliteten i Bankgirots leverans i framtiden. Bankgirot har kontinuerligt definierat och renodlat sin strategiska riktning med ekosystemets bästa i åtanke.

2020 föll flera kritiska pusselbitar kopplade till uppdraget på plats – inte minst genom att P27 och Bankgirots respektive ägare kom överens om P27:s förvärv av Bankgirot. Under året slutfördes dessutom både bolagets omformning från att producera tjänster i egen regi till att vara en professionell beställarorganisation, samt ett omfattande sourcing-projekt med syfte att säkerställa stabilitet i befintlig betalinfrastruktur.

När vi nu går in i nästa steg av transformationen är min bedömning att det är dags för en ny vd att leda Bankgirot framåt.”

För frågor, kontakta:
Samuel Danofsky, pressansvarig Bankgirot:
+46 255 94 76 samuel.danofsky@bankgirot.se

Annica Strahner, kommunikationschef Bankgirot
+46 705 62 64 70 annica.strahner@bankgirot.se

English version:
After five years at the company, Bankgirot's CEO Jeanette Jäger has decided to leave her position. The process of finding a successor has started. Jeanette Jäger will remain as CEO until a successor is in place.

Chairman Magnus Sternbrink comments:

"I regret Jeanette Jäger's decision because she is a professional and valued CEO of Bankgirot. She has demonstrated this not least through her leadership of a company going through major changes. At the same time, the board respects her decision, with the effect that we are now starting the process of finding a successor. I would like to highlight that Jeanette Jäger has the board’s unchanged confidence and mandate to lead the company."

CEO Jeanette Jäger comments:

"During my years at Bankgirot, the focus has been on driving the company's journey of change - to both address the transformation of the Swedish payment market and ensure the quality of Bankgirot's delivery in the future. Bankgirot has continuously defined and refined its strategic approach with the best interests of the financial ecosystem in mind.

In 2020, several critical pieces linked to the transformation of the payment system fell into place – not least through P27 and Bankgirot's respective owners agreeing on P27's acquisition of Bankgirot. Also, during the year the company's transformation from IT-operator to a professional Service Integration and Management (SIAM) organisation was finalised, as was a comprehensive sourcing project aimed at ensuring stability in existing payment infrastructure.  

As we enter the next stage of the transformation, my assessment is that it is time for a new CEO to lead Bankgirot forward."

If you have any questions, please contact:
Samuel Danofsky, Press Officer Bankgirot:
+46 255 94 76 samuel.danofsky@bankgirot.se

Annica Strahner, Communications Manager, Bankgirot
+46 705 62 64 70 annica.strahner@bankgirot.se


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf